Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag magyar nyelven íródik, semmiféle magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, a megrendeléssel és szállítással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a lent megadott elérhetőségeink mindegyikén rendelkezésre állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató Webáruházára és Facebook oldalára terjed ki. Ez az ÁSZF folyamatosan elérhető a következő facebook oldalon a jegyzetek között:

https://www.facebook.com/OsokHajnala/

Letölthető és bármikor kinyomtatható.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Bíró Ádám E.V.

Szolgáltató székhelye: 2071, Páty, Bocskai utca 36/2

Szolgáltató állandó e-mail címe: osokhajnala@gmail.com

Szolgáltató Nyílvántartási száma: 55544809

Szolgáltató Adószáma: 56847349-1-33

A szerződés nyelve: Magyar

Alapvető Rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.A jelen Szabályzat 2018. július 6. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webáruház terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció és Vásárlás:

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.Felhasználó a vásárlás és a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás és a regisztráció során megadott valótlan, vagy más személy adatainak megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés érvénytelen.A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre:

A megjelenített termékek kizárólag Online rendelhetőek meg. A kártyák mérete 64 * 88 mm. A megjelenített árak Forintban értendőek, tartalmazzák a törvényben előírt Áfát, viszont nem tartalmazzák a szállítási költséget, ami megrendelésenként +990 (automatába szállítás) Ft, vagy +1490 (házhoz szállítás) Ft, utánvét esetén pedig ezeken felül +300 Ft költséggel jár. Csomagolási költség nem kerül felszámolásra. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Megrendelések feldolgozása és teljesítés:

Általános teljesítési határidő az alábbiak szerint alakul: Amennyiben raktáron elérhető a termék, akkor a fizetést követő 1-3 munkanapon belül postai feladásra kerül a termék minden esetben ajánlott formában. A postai késedelmek miatt cégünk nem vállal felelősséget. A megrendelések feldolgozása hétfő és péntek között történik, minden nap 9-15 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Elállás Joga:

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az EU §83/2011 jogszabály szerint. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni, amennyiben a vásárolt termék, csomagolása, tartozékai sérülésmentesen, hiánytalanul visszaszállításra kerülnek a szolgáltató székhelyére. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.